Özgeçmiş

Fatih P�nar 1974 y�l�nda Konya�da do�du. 1992 y�l�nda �zmir Dokuz Eyl�l �niversitesi �ktisat� fak�ltesine girdi. Fotojurnalizmle tan��mas� �niversite y�llar�nda oldu. 1997 y�l�nda okulunu b�rak�p fotomuhabiri olabilmek i�in �stanbul�a geldi. 1998 y�l�ndan bu yana ayl�k yay�nlanan Co�rafya dergisi ATLAS i�in fotor�portajlar �retiyor. Sosyal, k�lt�rel ve politik konular �zerine yo�unla�an P�nar��n 20 farkl� �lke ve T�rkiye�den 90��n �zerinde ana konusu ATLAS dergisinde yay�mland�. Bu �al��malar�ndan yirmisi kapak konusu, d�rd� �zel ek olarak yay�mland�.

�zellikle Anadolu�da ve Ortado�u�da ya�ayan halklar �zerine yo�unla�an P�nar, modernle�me s�reciyle kaybolmaya y�z tutan k�lt�rleri belgelemeye ve egemen k�lt�r�n ya�am�n d���na itip g�rmezden geldi�i hayatlar� g�sterebilmeye �al���yor. �ali�t��� halk konular�: Nomadic People in Anatolia, Turkomans in Turkmenistan, Turkey and Iraq, Yezidi People in Turkey and Northern Iraq, Iraqi People before occupation, Circassian People in Caucasia and Turkey, Abkhasian People in Abkhazia and Turkey, Kazaks on Don River in Russia

2002 y�l� nisan ay�nda ikinci intifada�n�n ilk g�nlerinde Filistin�e gitti. 2003 y�l�nda Irak i�galini foto�raflad�. 2005 y�l�nda NTVMSNBC haber portal� i�in �stanbul �zerine 11 multimedya �al��mas� foto-r�portaj �retti. Halen Bianet haber portal� i�in �stanbul�un yenilenecek olan semtlerini belgeleyen bir fotor�portajlar serisi yap�yor. Bu �al��malar�n� ses kay�tlar�yla e�le�tirerek multimedia tarz�nda haz�rl�yor.

Alex Webb�in verdi�i foto-roportaj at�lyesine kat�ld�. Ed Kashi�nin T�rkiye�de rehberli�ini yapt� ve San Fransisko�da Ed Kashi�nin misafiri olarak �� ay kald� ve �Homeless�lar �zerine bir foto r�portaj haz�rlad�.

Bir�ok �nversite ve foto�raf kurumunda dia g�sterisi ve s�yle�i etkinliklerine kat�lan P�nar, Fototrek foto�raf e�itim merkezinde fotor�portaj dersleri ve at�lye �al��malar� vermi�tir.

Atlas Degisinin yan�s�ra, T�rkiye�de yay�nlanan Skylife, The Gate, T�rkish Geo ve �stanbul dergileriyle �al��an P�nar, Finlandiya�da yay�nlanan Helsinki Sonamat Gazetesinin T�rkiye fotomuhabirli�ini yap�yor. 2002 y�l�ndan bu yana ANZENBERGER (Avusturya) ve CORB�S (Usa) ajanslar�n�n s�zle�meli foto�raf��s�d�r. Radikal gazetesinin Pazar eki Radikal �ki�de foto�raf kuram� �zerine yaz�lar� yay�mlanmaktad�r.

Sunday Telegraph, French Geo, Ny Times, Der Spiegel, Stern, Passport Magazine, Le Parisien, Le Point, Glamour ile birlikte �zellikle Avrupa ve Amerika�da yay�nlanan bir �ok gazete ve dergide� foto�raflar� yay�nlanm��t�r.