Yazılar  /  Dijital Tahakküm

�ok kolayd�r. Cebinizden ��kart�verece�iniz k���kl�kte, hatta bir cep telefonu kadar yak�n�n�zdad�r. Hi� bir kar��l�k �demezsiniz. Bir dijital kamera reklam�n�n emretti�i gibi: �D���nme, �ek�. ��te tam da �imdi, en �ok olman�z istenilen halinizdesinizdir: Avanak! Siz bile �ekebilirsinizdir. �uradan bak�p, �uraya bas�yorsunuz ve an�nda ekrana ��kart�yorsunuz. Evet, an�nda.

Tam da kapitalizmin teknoloji vas�tas�yla size hayat boyu buyurdu�u tempoda: An�nda!

Her �ey, son derece kusursuz, kontrol alt�nda, m�dahale edilebilir, s�n�rs�z, interaktif, h�zl� ve kolay olmal�. Hi� bir �ey ka�mamal�. Foto�raf �ekim sonras�nda da manip�lasyona a��k olmal�. �nsan� �hi�le�tiren t�m bu fakt�rlerin lakaytl���, tutkuyla ba�lan�lan k�leli�e ve teknik m�kemmeliyete d�n���r. Oysa foto�raf��n�n kayg�s�, teknik m�kemmeliyet de�il, sosyal sorumluluk ve do�aya duydu�u sayg� gere�i anlatmak istedi�i konuyu en iyi �ekilde anlatabilmektir. Bunu, teknolojinin insan� yabanc�la�t�ran teknik kayg�lar�yla de�il, hassasiyetle muhafaza etti�i insani de�erleriyle yapar.

Hemen al�nmas� gereken daha �st�n teknik �zelliklere sahip yeni modeller foto�raf��y� s�rekli d�rter: �Hadi al beni!� Art�k foto�raf makinesi, anlatmak istedi�iniz �eyi anlataca��n�z bir ara� olmaktan ��k�p� s�rekli bir t�ketim nesnesi olan dijital kay�t makinesi halini alm��t�r. Her y�celtmenin tap�nmaya d�n��mesi gibi bu k�s�r d�ng� de, s�rekli yeni modeller hayal eden tatminsiz ve mutsuz insan tipini, dijital foto�raf��y� yarat�r.

Tam da modernizmin teknoloji vas�tas�yla size hayat boyu buyurdu�u tempoda: T�ket!

Hayat�n�n son sekiz y�l�n� fotomuhabiri olarak hikayelendiren biri olarak bu g�n dijital kay�t makinesi sahibi olu�umun birinci y�l� doldu. Bir y�l yap�� yap�� bir huzursuzluk duygusuyla ge�ti. Geride y�zlerce Cd, monit�r ba��nda ge�en saatler ve bilgisayar�n yazd��� Cd ile birlikte kaydolan korkular�m kald�. Art�k ar�ivime, a��rl��� bana huzur veren dia dosyalar� aras�ndan de�il de Cd �antalar�ndan ula��yorum. Her defas�nda dijital �eytan �ya bilgisayar okumazsa� diye f�s�ld�yor kula��ma. Her defas�nda �ohh i�te okudu� diye sesleniyorum �eytan�ma. Her defas�nda kinlerimiz daha da bileniyor. Biliyorum, ruhumu �eytan�ma teslim etmeden huzura kavu�amayaca��m. Bu yaz�y� buna sebep yaz�yorum. Birilerine ne yapsam da kurtulsam diyebilmek i�in. Dijital �eytana tam itaat edemeyen ruhumun huzursuzlu�u nas�l giderilir diye sormak i�in.

Oysa ben, hala o g�nlerin esrikli�indeyim. �ekti�im foto�raf� g�nlerce, gecelerce hayal ederek yuvarlan�p durdu�um hat�ralar�m�n birinden di�erine sal�n�p duruyorum. Meleklere dan���rd�m hep. Pozlamay� do�ru yapt�m de�il mi? O g�rd���m an de�il mi? Her kare i�in ayr� ayr� sorular sorard�m. Merak ederdim. Heyecan duyard�m. �ekimdeyken her gece yatmadan �nce tekrar tekrar sayard�m. Toplam altm�� makarayd�. D�n yirmi yedi. Bug�n sekiz. Altm�� eksildik�e ve otuz be� �o�ald�k�a hayallerime telkinlerde bulunan meleklerimde �o�al�rd�. �Evet, tam da g�rd���n gibi ��kacak, bekle� derlerdi. Beklerdim. Beklerdik. Beklemesini bilirdik. Beklemek, hayalledi�im foto�raflar�ma a��k�a �iirler yazd�ran melekler �o�alt�rd�. Dilemeyi ve k�ymet bilmeyi ��retirdi.�

Ben, foto�raf �ekmeyi, �ekti�im foto�raflar o karanl�k film rulosunun i�inde beklerken ��rendim. �ekti�im foto�raf� hayal ederek foto�raf�� oldum. Foto�raflar�m� �nce hayallerimde olu�turdum. D�ne k�vr�la akt�klar� film rulosunun karanl���ndan ��k�p d��lerimde d�nmeye ba�larlard�. Dilekler tutard�m tam da istedi�im gibi ��ks�n diye. Dileklerim tuttu�u i�in� foto�raf �ekmeyi severdim. Bu y�zden foto�raflad���m yerlere gittim. Foto�raflad���m insanlar�, do�ay�, d�nyay� sevdim.

Yumu�ak bir ayd�nl���n s�z�ld��� cam�n �zerinde sere serpe sevi�meyi beklerdi benim foto�raflar�m.

Biz. Evet, sen ve ben, beklemeyi bilirdik!

 

Fatih P�nar
(2 Nisan 2006 / Radikal �ki)