Yazılar  /  'Güzel Fotoğraf'lar Diyarı

Hi? bir zaman sadece g?zel bir foto?raf ?ekmeyi hayal ederek yola ??kmad???m i?in, foto?raf??l???m? da ?g?zel foto?raf?lar ?zerinden kurgulamad?m. Foto?raf?n estetik g?zelli?inden ?ok, hayata ve ?a??ma tan?kl???m?n d?r?st bir belgesini b?rakmakla ilgili oldum. Bunu yaparken motivasyonumun yegane kayna??, ?retti?im foto?raflar?n bas?n arac?l???yla insanlara ula?acak oldu?unu bilmek ve bunun verdi?i sosyal sorumluluk bilinciydi.

Foto?raf, ya?an?lan bir an? ancak hissettirebilir. Dolay?s?yla, foto?raf? ?eken dondurdu?u an?dan daha ?nce, ya?ad??? an??n tan???d?r ve bu an?la ne denli i? i?e bir duygusal b?t?nl??e sahipse foto?rafik yans?ma o denli ba?ar?l? olur. Foto?raf? g?zel yapan onu ortaya ??karan duygunun samimiyetidir demek istiyorum. Ancak bu sayede foto?raf, bir g?zellik objesi, bir s?s olmaktan kurtulup kendi i? anlam?yla varolabilir.

Kendi do?al d?ng?s?n?n cok ?zerinde bir ivmeyle h?zlanan teknolojinin kurban? olan foto?raf, g?n?m?zde sistemin bir t?ketim nesnesi haline gelmi? ve anlam?n? yitirmi?tir. Her yerde ?G?zel Foto?raf? yar??malar?, kritikler, puanlamalar, ?d?ller. Puanlanmadan varolamaz hale getirilen modern insan!?

Oysa foto?raf, ?Bak?n burada b?yle bir haks?zl?k var? diyebilmenin, bunu belgelemenin yegane ara?lar?ndan biridir.

Foto-r?portaj yapan bir fotomuhabiri olarak, ?al??t???m konuyu t?m ger?ekli?iyle anlatan foto?raflardan olu?an bir toplam yaratmakla u?ra?t?m hep. Her biri yal?n ve vurucu c?mlelerden olu?an en ?z haliyle dile gelmi? bir hikaye anlatmak oldu derdim. Hikayeyi hakk?yla anlatan foto?rafik b?t?nl???n pe?inden ko?tum. O hikayeyi anlatmak istememin gerek?elerini, hikayesini anlatt???m konuda arad?m. S?k?nt?yla, sanc?yla ??kard???m her foto?raf bir? sonrakini g?l?msemeyle ?a??rd?.

?imdi arkama bakt???mda foto?raf??l???mda en a??r basan b?lgenin G?neydo?u Anadolu oldu?unu g?r?yorum. Anlatt???m konuyu olu?turan foto?raflar?n birbirleri aras?nda tutarl? bir b?t?nl?k olu?turmas?na ?abalamam gibi, ba?layaca??m her yeni konu da bitirdi?im konuyla ortak bir temada bulu?abilsin istedim. Bu sebeple, Atlas Dergisinin foto?raf??s? olarak ilk Diyarbak?r?a gidi?imden sonraki d?rt y?l?m yine Diyarbak?r??n do?usunda Atlas Dergisi i?in foto-r?portajlar ?reterek ge?ti.

Mesela, Bitlis?in Hizan ?l?esinin Giran K?y??n?n muhtar? ve ?korucu?su ?kram Gezelge. ?kram?la tan???kl???m?z Hizan Jandarma Karakolunda ba?lad?. B?lgede korumas?z dola?amayaca??m i?in ben ona, b?lgede gezecek bir gazeteciye e?lik etme g?revi verildi?i i?in o bana mecburdu. Bir haftam?z yollarda ve yanyana ge?ti. Yapt???m?z yolculuklar, gitti?imiz k?yler beni art?k bu d?nyada bir yerlerde olmad???ma inand?racak kadar ger?ek ?tesiydi. B?y?leyiciydi. Tozdan, ya?murdan ?amur olmu? y?zlerimizi birbirimize g?sterip g?ld?k. A?l?ktan, yorgunluktan y???lm?? bedenlerimizi ayn? toprak dam?n g?lgesine b?rakt?k.

Yanda g?rd???n?z ?kram??n foto?raf?d?r. Deklan??re bast???m anda aynada g?rd???m kadraj?n ayn?s?d?r. Bana bu foto?raf? ?b?yle? ?ektirten, y?zleri g?stermeyerek ki?ileri kimliklerinden ar?nd?rmak ve herkesle?tirmek istemem olabilir. Veya b?lgenin silaha ba??ml?l???n? vurgulamak istemi?te olabilirim. Yada ne bileyim, ?ocuklar?n bile silahla kurdu?u yak?n ili?kiyi anlatmakta olabilir. Hatta, baban?n kirli sakall? y?z?yle ?ocu?un masum y?z? aras?ndaki tezata ra?men silahla ili?kilerindeki rahatl???n ayn?l???. Bunlar?n en az biri veya hepsi birden olabilir. Ama bu kadraj? yaparken bu c?mlelerden hi? birini kurmu? de?ildim. Tek hat?rlad???m, bir o?ulun babas?yla silah? aras?nda kendine s???nacak bir yer aray???n?n bende yaratt??? duygudur.

 

Fatih P?nar
(30 Aral?k 2007 / Radikal ?ki)